Home Openingstijden Uitleg Europas Route naar Europoort Meubelen Merken Contact
EUROPAS
Algemeen
Aanmelden Europas
Servicenummers
Showrooms
Voorwaarden
ACTUEEL
Acties
Nieuwsbrief
SHOWROOM
Foto's
Gewelven
Geschiedenis
MEUBELEN
Banken
Stoelen
Relax Fauteuils
Dressoirs / Kasten
Tafels
Accessoires
Tuinmeubelen
WONINGTEXTIEL
Behang en Verf
Buiten Zonwering
Harde Vloeren
Zachte Vloeren
Raambekleding
SLAAPKAMERS
Boxsprings
Ledikanten
Matrassen
Slaapbanken
Kinderkamers
Seniorenkamers
Bedtextiel & Accessoires
VERLICHTING
Verlichting
SANITAIR
Sanitair
HUISH. APPARATUUR
Witgoed
Bruingoed
VERWARMING
CV Ketels
Open Haarden
Radiatoren

Europoort Complete Woninginrichting
Admiraliteitskade 96
3063 EH Rotterdam

t: 010-411 14 44
f: 010-413 63 17

Stuur een email

IBAN:
NL 18 INGB 0000 215521

K.v.K. 24062994
BTW NL 812689276 B01
 

Europas 

Artikel 1: Toepasselijkheid van deze voorwaarden
1.1. De onderhavige voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, opdrachten en overeenkomsten van Europoort, ter zake van de leveringen van zaken en/of onderdelen daarvan, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen. Onder zaken worden in deze algemene voorwaarden tevens diensten begrepen.


1.2. Verwijst de wederpartij bij het sluiten van de overeenkomst naar haar eigen algemene voorwaarden dan wijzen wij deze nu vooralsdan van de hand, behoudens het geval waarin wij schriftelijk uitdrukkelijk te kennen geven deze voorwaarden te accepteren.


Artikel 2: Offertes
2.1. De offertes, prijzen en voorraadopgaven van Europoort zijn immers geheel vrijblijvend. Afbeeldingen, beschrijvingen, tekeningen, opgave van maten en gewichten en dergelijke in prospecti en dergelijke zijn immers geheel vrijblijvend en binden ons niet.


Artikel 3: Overeenkomst
3.1. Opdrachten gelden eerst als door Europoort aangenomen, wanneer zij door ons zijn bevestigd dan wel wanneer wij uitvoering aan de opdracht geven. De datum van de bevestiging is hierbij bepalend.


3.2. Eventueel gemaakte afspraken of wijzigingen, alsmede (mondelinge) afspraken en/of toezeggingen door ons personeel, vertegenwoordigers of tussenpersonen binden ons slechts indien en voor zover deze door ons schriftelijk zijn bevestigd.


3.3. Wij zijn gerechtigd bij of na aangaan van de overeenkomst, alvorens (verder) te presteren, van de wederpartij een vooruitbetaling te eisen of zekerheid te eisen dat zowel aan de betalings- als aan de overige verplichtingen voldaan zal worden.


Artikel 4: Annulering
4.1. Annulering van een order is in beginsel niet mogelijk.
4.2. Indien de wederpartij een overeenkomst annuleert worden annuleringskosten in rekening gebracht, onverminderd het recht van Europoort op redelijke schadevergoeding inclusief compensering van de gederfde winst, dit behoudens de gevallen waarin toepassing hiervan onredelijk bezwarend zou zijn.


Artikel 5: Prijzen
5.1. Tenzij anders vermeld geschieden al de opgaven van Europoort onder voorbehoud van prijswijzigingen.


5.2. Tenzij anders vermeld, zijn onze prijzen:
- gebaseerd op tijdens de offerte respectievelijk orderdatum geldende hoogte van inkoopprijzen, loonkosten, sociale- en overheidslasten, vrachten en andere kosten;
- inclusief BTW.


5.3. Het extra rijloon na eerste franco huis aanbieding bedraagt ten minste 10% van het factuurbedrag.


5.4. In geval van verhoging van een of meer van de kostprijsfactoren zijn wij gerechtigd om de orderprijs dienovereenkomstig te verhogen, een en ander met inachtneming van de eventueel ter zake bestaande wettelijke voorschriften, met dien verstande dat redelijkerwijs voorzienbare prijsverhogingen bij de orderbevestigingen moeten worden vermeld. Indien de prijsverhoging plaatsvindt binnen die maanden na het sluiten van de overeenkomst is de wederpartij bevoegd de overeenkomst te ontbinden, tenzij wij tot de prijsverhoging verplicht zijn op grond van wettelijke bepalingen.


Artikel 6: Betaling
6.1. Indien op de voorzijde van dit formulier niet anders werd overeengekomen is uitsluitend van toepassing de conditie vooruitbetaling respectievelijk betaling netto-contant bij (af)levering der zaken, zonder enige korting. Alleen wanneer om technische redenen geen factuur/kwitantie bij aflevering zou worden aangeboden dient betaling middels storting of overmaking op een door Europoort aangewezen bank- of girorekening dan wel aan onze kas te geschieden, binnen 14 dagen na factuurdatum. Als betalingsbewijzen gelden de bij aflevering aangeboden door ons voor ontvangst getekende facturen, de te onzer kantore verstrekte betalingsbewijzen, giro- en bankstortingsbewijzen gecombineerd met de door ons verstrekte facturen, waarvoor de remise inderdaad bij ons is binnengekomen.


6.2. Afroep posten dienen na ter beschikking stelling onzerzijds direct volledig te worden voldaan waarna zij bij ons gedurende 2 maanden gratis opgeslagen kunnen blijven. Daarna verschuldigde opslagkosten volgens t.z.t. geldend tarief.


6.3. Toegezegde en/of toegepaste reducties gelden alleen wanneer betaling binnen het raam van de overeengekomen condities plaatsvindt, aldus alleen dan wanneer vooruitbetaling respectievelijk contante betaling bij aflevering geschiedt.


Artikel 7: Rente en kosten
7.1. Indien de betalingstermijn wordt overschreden is de wederpartij van rechtswege in verzuim en is Europoort gerechtigd vanaf de factuurdatum een rente van 1% per maand, waarbij een gedeelte van een maand voor een gehele maand wordt gerekend, alsmede de algemene geldende kredietbeperkingskosten aan de wederpartij in rekening te brengen.


7.2. Bij niet, of niet-tijdige, betaling of niet -nakoming van een van de andere verplichtingen van de wederpartij is wederpartij, buiten de koopprijs en de rente, alle incassokosten, zowel de gerechtelijke als de buitengerechtelijke, die door de niet-betaling of niet-nakoming zijn veroorzaakt, aan ons verschuldigd. De buitengerechtelijke incassokosten bedragen tenminste 15% van het, met inbegrip van de vorengenoemde rente, door de wederpartij verschuldigde bedrag en zijn verschuldigd in ieder geval waarin wij ons voor de invordering van de hulp van een derde hebben verzekerd.


Artikel 8: Levering
8.1. Voor zover niet reeds eerder afgesproken en/of aan ommezijde vermeld zullen wij u over de juiste datum van levering van te voren doen berichten. Opgegeven levertijden worden slechts bij benadering gegeven en betreffen geen fatale termijnen, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen. Indien door omstandigheden die ons niet zijn toe te rekenen vertraging ontstaat, wordt de levertijd dienovereenkomstig verlengd, tenzij dat, alle omstandigheden in aanmerking genomen, kennelijk onredelijk is,


8.2. Wij zijn verplicht de levertijd zoveel mogelijk in acht te nemen. Wij kunnen echter niet aansprakelijk worden gesteld voor een overschrijding van de levertijd die redelijkerwijs onvoorzienbaar was ten tijde van het aangaan van de overeenkomst. In dergelijke gevallen zoals: brand, onlusten, werkstakingen, transportmoeilijkheden en dergelijke hebben wij het recht om in overleg met de wederpartij de levertijd te verlengen of de overeenkomst te annuleren.


8.3. De levertijd wordt verlengd met de duur van de vertraging die van onze zijde ontstaat ten gevolge van het niet voldoen door wederpartij van enige uit de overeenkomst of deze voorwaarden voortvloeiende verplichting of van hem te vergen medewerking met betrekking tot de overeenkomst.


8.4. Behoudens het hiervoor bepaalde lid kunnen wij slechts aansprakelijk worden gesteld voor overschrijding van de levertijd nadat ons een redelijke termijn tot nakoming is gegeven en nadat wij door de wederpartij ingebreke zijn gesteld.


8.5. Tenzij anders is overeengekomen geschiedt de levering Franco Huis; hieronder wordt verstaan gratis bezorging tot de huisdeur.


Artikel 9: Reclames:
9.1. De wederpartij is verplicht het geleverde c.q. de verpakking terstond bij aflevering te controleren, dan wel deze controle uit te voeren na de mededeling onzerzijds dat de zaken ter beschikking van de wederpartij staan.


9.2. Alle reclames dienen uiterlijk 8 dagen na aflevering schriftelijk bij Europoort te zijn ingediend met vermelding van onze pakbon/afleveringsbon en/of factuurnummer, onder nauwkeurige opgave van de aard en grond der klachten. Na het verstrijken van deze termijn wordt de wederpartij geacht het geleverde respectievelijk de factuur te hebben goedgekeurd. Alsdan worden reclames niet meer door ons in behandeling genomen.
9.3. Betreft de reclame gebreken welke eerst bij het gebruik kunnen blijken, dan kan reclame nog geldend gemaakt worden binnen 8 dagen nadat het gebrek is ontdekt dan wel redelijkerwijs ontdekt had kunnen worden, echter nimmer later dan twee maanden na factuurdatum.
9.4. Reclames kunnen slechts geldend worden gemaakt wanneer betaling binnen de gestelde termijn is voldaan.
9.5. Reclames zullen niet in behandeling worden genomen indien blijkt dat wederpartij of derde iets aan de zaak heeft veranderd, behoudens in geval dit met voorkennis van ons is geschied.
9.6. Slechts indien en voorzover de reclame door ons gegrond bevonden wordt zijn wij uitsluitend verplicht alsnog binnen een redelijke termijn de overeengekomen prestatie te leveren.
9.7. Voor alle bij ons gekochte zaken kan te allen tijde een beroep op onze serviceafdeling worden gedaan. Aanvragen kunnen volgens volgorde van binnenkomst of urgentie worden behandeld.
Artikel 10: Transport
10.1. De wijze van transport, verzending, verpakking en dergelijke wordt, indien geen nadere aanwijzing door de wederpartij aan Europoort is verstrekt, door ons als goed koopman bepaald, zonder dat wij hierover enige aansprakelijkheid dragen. Eventuele specifieke wensen van de wederpartij inzake transport/verzending worden slechts uitgevoerd indien de wederpartij heeft verklaard de meerdere kosten daarvan te zullen dragen.
Artikel 11: Garantie
11.1. Tenzij Europoort zelf een garantiecertificaat afgeeft en met inachtneming van de hierna gestelde beperkingen garanderen wij de goede werking van de door ons geleverde zaken slechts voorzover deze door haar desbetreffende leveranciers c.q. fabrikanten aan ons wordt gegarandeerd en wordt nagekomen overeenkomstig de op die aan ons gegeven garantie betrekking hebbende bepalingen. ten deze zullen wij nimmer tot enige andere prestatie gehouden zijn dan de overdracht van onze rechten jegens de fabrikant aan de wederpartij onder bijlevering van de betreffende garantiecertificaten.
11.2. De garantie geldt niet indien:
- de fouten het gevolg zijn van onoordeelkundig gebruik door wederpartij en/of door hem ingeschakelde derden, normale slijtage of indien het andere oorzaken betreft dan ondeugdelijkheid van materiaal of fabricage;
- de wederpartij en/of door hem ingeschakelde derden op eigen initiatief gedurende de garantietermijn wijzigingen en/of reparaties aan het geleverde heeft verricht of heeft laten verrichten;
11.3. Onze garantie houdt in dat wij gedurende de garantietermijn, te onzer uitsluitende beoordeling, dan wel voor onze rekening fouten herstellen dan wel het geleverde geheel of gedeeltelijk terugnemen en door nieuwe levering vervangen.
Wij zijn nooit gehouden tot vergoeding van kosten welke de oorspronkelijke waarde van de bij en/of in de overeenkomst in gebreke gebleken zaken te bovengaan. Indien wij ter voldoening aan onze garantieverplichting vervangen, worden de vervangen (onderdelen van) zaken ons eigendom.
Artikel 12: Eigendomsvoorbehoud
12.1. De eigendom van de zaken gaat eerst over op wederpartij bij volledige betaling van alle vorderingen van Europoort als tegenprestatie voor door en/of namens en/of voor rekening van ons aan wederpartij krachtens overeenkomst geleverde of te leveren zaken, alsmede voor enig tekortschieten in de nakoming van zodanige overeenkomsten. De wederpartij is verplicht voor een zorgvuldige behandeling zorg te dragen en mist het recht de zaken aan derden af te staan, in pand te geven, te belenen of uit de ruimten waar zij geleverd zijn te verwijderen of te doen verwijderen, totdat de gehele koopsom en de eventueel daarbij komende kosten volledig zijn betaald, behoudens voorzover dit in het kader van een normale bedrijfsuitvoering noodzakelijk is.
Artikel 13: Niet toerekenbare tekortkoming in de nakoming
13.1. Onder een niet toerekenbare tekortkoming in de nakoming wordt verstaan: een tekortkoming die niet te wijten is aan de schuld van Europoort en die noch krachtens de wet, rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor onze rekening behoort te komen. Oorzaken van niet toerekenbare tekortkomingen zijn: werkstaking of uitsluiting, (afkondiging van de staat van) oorlog of beleg, mobilisatie, oproer, brand, transportmoeilijkheden, extreme weersomstandigheden, maatregelen van overheidswege die de uitvoering van de overeenkomst verhinderen of belemmeren, waaronder in geval begrepen in- en uitvoerverboden, contingenteringen, bedrijfsstoringen bij onze leveranciers, alsmede wanprestatie door onze leveranciers waardoor wij verplichtingen jegens de wederpartij niet meer kunnen nakomen en alle overige van onze wil onafhankelijke omstandigheden die de uitvoering van de overeenkomst bemoeilijken of uitsluiten.
13.2. In geval van een niet toerekenbare tekortkoming in de nakoming hebben wij het recht om in overleg met de wederpartij een termijn af te spreken waarbinnen nakoming alsnog kan plaatsvinden. Indien nakoming niet meer mogelijk is hebben partijen het recht de overeenkomst als ontbonden te beschouwen. Zij dienen in dat geval de andere partij hiervan schriftelijk op de hoogte te stellen; zij zijn dan niet tot enige schadevergoeding gehouden, voorzover terzake bestaande wettelijke voorschriften dit toestaan.
13.3. Wij zijn gerechtigd betaling te vorderen van de prestaties die bij uitvoering van de betreffende overeenkomst zijn verricht, voordat van een situatie als bedoeld in dit artikel is gebleken.
Artikel 14: Aansprakelijkheid
14.1. Behoudens de aansprakelijkheid van Europoort krachtens dwingendrechtelijke bepalingen en algemeen geldende regels van redelijkheid en billijkheid is onze aansprakelijkheid beperkt tot de in artikel 11 genoemde garantieverplichting.
Onze aansprakelijkheid is te allen tijde beperkt tot het bedrag waartoe de door ons terzake afgesloten verzekering dekking biedt en daadwerkelijk uitkeert.
Artikel 15: Toepasselijk recht en geschillen
15.1. Op alle aanbiedingen en overeenkomsten van Europoort en de uitvoering daarvan is het Nederlandse recht van toepassing.
15.2. Alle geschillen, waaronder begrepen die welke slechts door één der partijen als zodanig beschouwd worden, voortvloeiende uit of verband houdende met de overeenkomst waarop deze voorwaarden van toepassing zijn of de
betreffende voorwaarden zelf en haar uitleg of uitvoering, zowel van feitelijke als juridische aard, zullen worden beslist door de, binnen het vestigingsgebied van Europoort, bevoegde Burgerlijke Rechter, zulks voor zover wettelijke bepalingen dit toestaan, tenzij de wederpartij binnen één maand, nadat wij ons schriftelijk jegens wederpartij op beding hebben beroepen, schriftelijk verzoekt de beslechting van het geschil door de volgens de wet bevoegde Rechter plaats te laten vinden.